ENROLMENTS / INSKRYWINGS

Graad R  

Wanneer moet ek my kind inskryf vir Graad R:

 • Die jaar waarin u kind 5 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
 • Inskrywings vir Graad R (2021) open 31 Januarie en sluit 7 Februarie.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is.  Indien nie, sal aansoeke op die waglys geplaas word.

Waar kan aansoekvorms verkry word:

Voltooide aansoekvorms kan vanaf 31 Januarie 2020 by die Preprimêre skool ingehandig word.  Let asb. op dit beide ouers die aansoekvorm moet onderteken.

Die volgende dokumente moet asb. die aansoek vergesel:

 • Een Paspoort grootte kleurfoto van die leerder
 • Gesertifiseerde afskrif van leerder se volledige geboortesertifikaat
 • Afskrif van Immuniseringssertifikaat
 • Gesertifiseerde afskrif van beide ouers/voogde se ID dokumente
 • Bewys van permanente woonadres: gesertifiseerde afskrif van munisipale rekening/gesertifiseerde afskrif van wettige huurooreenkoms
 • Afskrif van Mediese fonds kaart

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Graad 1-3

A. WANNEER MOET EK MY KIND INSKRYF VIR GRAAD 1?

 • Die jaar waarin u kind 6 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
 • Inskrywings vir Graad 1 (2020) open 1 Februarie 2019 en sluit op 15 Maart 2019.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

B. WAAR KRY EK INSKRYWINGSVORMS?

C. WIE IS DIE PERSOON WAT INSKRYWINGS HANTEER?

Adanda Steenkamp | Telefoon: 021 975 1125 | admin@dvprep.co.za

DOKUMENTASIE WAT SAAM MET DIE INSKRYWINGSVORM INGEHANDIG MOET WORD:
 • Afskrif van leerder se volledige Geboortesertifikaat.
 • Afskrifte van beide ouers / voog/ borg se identiteitsdokumente (Graad 1-3).
 • Indien voog of borg:  'n Gewaarmerkte afskrif van enige hofbevel of enige testamentêre geskrif wat voogskap of wettige aanspraak op sorg, of enige soortgelyke reg van die persoon ("ouer") wat daarop aanspraak maak, bevestig.
 • Finansiële klaring van vorige skool (n.v.t op Graad 1 wat gedurende die eerste kwartaal inskryf nie).
 • Bewys van permanente woonadres bv Munisipale rekening, Huurooreenkoms / Koopkontrak.
 • Afskrif van laaste / nuutste vorderingsverslag / skoolrapport.  Graad R ingesluit.
 • Oorplasingsvorm / CEMIS vorm. (Graad 2 & 3)
 • Immuniseringkaart wat aandui dat u kind teen die volgende siektes ingeënt is:  polio, masels, tuberkulose, witseerkeel, klem-in-die-kaak en hepatitus B.

D. DOKUMENTASIE VIR LEERDERS WAT VAN ANDER SKOLE KOM – ALLE GRADE

 • Geboorte sertifikaat van leerder;
 • Bewys van fisiese adres (bv. Munisipale rekening);
 • Finansiële klaring van vorige skool;
 • Jongste vorderingsverslag van vorige skool;
 • Oorplasing sertifikaat (moet ingegee word met eerste dag van bywoning); en
 • Afskrifte van BEIDE ouers se ID’s.
DIT IS BAIE BELANGRIK DAT OUERS ADANDA STEENKAMP IN KENNIS STEL WANNEER SELFOON NOMMERS VERANDER, AANGESIEN DIE SMS-STELSEL BELANGRIKE INLIGTING DEURGEE.

 


Grade R

When should I enroll my child for Grade R:

• The year your child turns 5 years old.
• We do not accept early entries.
• Enrollments for Grade R (2021) open on 31 January and close on 7 February.
• Late applications will be considered if space is available. If not, applications will be placed on the waiting list.


Where can application forms be obtained:

• Please print application form here: application_form2021.pdf
• At the Durbanville Pre-Primary Preparatory School office.

Completed application forms can be submitted to the Pre-Primary School from 31 January 2020. Please note on which both parents must sign the application form.

The following documents must please accompany the application:


• One Passport size color photo of the learner
• Certified copy of learner's complete birth certificate
• Copy of Immunization Certificate
• Certified copy of both parents / guardians' ID documents
• Proof of permanent residence: certified copy of municipal account / certified copy of legal lease
• Copy of Medical Aid card

Address:
25 Mills Street
Valmary Park
Durbanville
7550

Tel: (021) 976 3418

Grade 1-3

A. WHEN MUST I ENROL MY CHILD IN GRADE 1?

 • The year in which your child turns 6.
 • We will not accept any early enrolments.
 • Enrolments for Grade 1’s (2020) open on 1 February 2019 and close on 15 March 2019.
 • Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

B. WHERE CAN I FIND ENROLMENT FORMS?

C. WHO IS THE PERSON RESPONSIBLE FOR ENROLMENTS?

Adanda Steenkamp | Telephone: 021 975 1125 |admin@dvprep.co.za

THE FOLLOWING DOCUMENTATION SHOULD BE HANDED IN WITH THE ENROLMENT FORMS:
 • Copy of learners Unabridged birth certificate.
 • Copy of both Parents / Guardians / Sponsor's ID's
 • If guardian or sponsor:  a certified copy of any court order or any other document confirming testamentary guardianship or legally entitled to custody.
 • Financial Clearance from previous school (copy of latest school account).
 • Proof of physical residence e.g electricity / water account / Lease Agreement / Deed of transfer.
 • Transfer Certificate, CEMIS form. (Grade 2 & 3).
 • A completed learner report of the school where the learner is currently enrolled. (If applicable)
 • Immunization chart indicating that your child has been vaccinated against the following diseases:  polio, measles, tuberculosis, diphtheria, tetanus and hepatitis B.

D. DOCUMENTS NEEDED FOR LEARNERS WHO COME FROM OTHER SCHOOLS – ALL GRADES:

 • Child’s birth certificate;
 • Proof of physical address (e.g. municipal account);
 • Financial clearance from previous school;
 • Most recent report from previous school;
 • Transfer form (must be handed in on the first day of attendance); and
 • Copies of BOTH parents ID’s.
IT IS VERY IMPORTANT THAT PARENTS NOTIFY ADANDA STEENKAMP WHEN CELLPHONE NUMBERS CHANGE AS OUR SMS-SYSTEM DELIVERS VITAL INFORMATION.