ENROLMENTS / INSKRYWINGS

Graad R

Aansoekvorms vir 2018 sal vanaf 1 Februarie tot 10 Februarie 2017 by die Preprimêre afdeling beskikbaar wees.  Voltooide aansoekvorms moet ook hier ingehandig word.

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

Graad 1-3

A. WANNEER MOET EK MY KIND INSKRYF VIR GRAAD 1?

 • Die jaar waarin u kind 6 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
 • Inskrywings vir Graad 1 (2018) open 6 Februarie 2017 en sluit op 24 Maart 2017.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

B. WAAR KRY EK INSKRYWINGSVORMS?

 • By die skool sekretaresse gedurende kantoor ure:
 • Maandae-Donderdae : 07:45 – 15:00 Vrydae : 07:45 – 14:00
 • Druk asseblief hier: inskrywingsvorm_2018.pdf

C. WIE IS DIE PERSOON WAT INSKRYWINGS HANTEER?

Adanda Steenkamp | Telefoon: 021 975 1125 | admin@dvprep.co.za

DOKUMENTASIE WAT SAAM MET DIE INSKRYWINGSVORM INGEHANDIG MOET WORD:
 • Afskrif van leerder se Geboortesertifikaat.
 • Afskrifte van ALBEI ouers / voog / borg se identiteitsdokumente.
 • Indien voog of borg:  'n Gewaarmerkte afskrif van enige hofbevel of enige testamentêre geskrif wat voogskap of wettige aanspraak op sorg, of enige soortgelyke reg van die persoon ("ouer") wat daarop aanspraak maak, bevestig.
 • Finansiële klaring van vorige skool (n.v.t vir Graad 1)
 • Bewys van permanente woonadres bv munisipale rekening.
 • Afskrif van jongste vorderingsverslag / skoolrapport.  Graad R ingesluit.
 • Oorplasingsvorm / CEMIS vorm.  Indien van toepossing moet vorm op die 1ste skooldag ingehandig word.
 • 'n Voltooide leerderverslag van die skool waar die leerder tans ingeskryf is. (Indien van toepassing)
 • Immuniseringkaart wat aandui dat u kind teen die volgende siektes ingeënt is:  polie, masels, tuberkulose, witseerkeel, klem-in-die-kaak en hepatitus B.

D. DOKUMENTASIE VIR LEERDERS WAT VAN ANDER SKOLE KOM – ALLE GRADE

 • Geboorte sertifikaat van leerder;
 • Bewys van fisiese adres (bv. Munisipale rekening);
 • Finansiële klaring van vorige skool;
 • Jongste vorderingsverslag van vorige skool;
 • Oorplasing sertifikaat (moet ingegee word met eerste dag van bywoning); en
 • Afskrifte van BEIDE ouers se ID’s.
DIT IS BAIE BELANGRIK DAT OUERS ADANDA STEENKAMP IN KENNIS STEL WANNEER SELFOON NOMMERS VERANDER, AANGESIEN DIE SMS-STELSEL BELANGRIKE INLIGTING DEURGEE.

 


Grade R

Application forms for 2018 will be available at the pre-primary from 1 February until 10 February 2017.  Completed application forms should also be handed in at the pre-primary.

Address:

25 Mills Street

Valmary Park

Durbanville

7550

Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

Grade 1-3

A. WHEN MUST I ENROL MY CHILD IN GRADE 1?

 • The year in which your child turns 6.
 • We will not accept any early enrolments.
 • Enrolments for Grade 1’s (2018) open on 6 February 2017 and close on 24 March 2017.
 • Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

B. WHERE CAN I FIND ENROLMENT FORMS?

C. WHO IS THE PERSON RESPONSIBLE FOR ENROLMENTS?

Adanda Steenkamp | Telephone: 021 9751125 |admin@dvprep.co.za

THE FOLLOWING DOCUMENTATION SHOULD BE HANDED IN WITH THE ENROLMENT FORMS:
 • Copy of learners unabridged birth certificate.
 • Copy of both Parent/Guardian / Sponsor's ID
 • If guardian or sponsor:  a certified copy of any court order or any other document confirming testamentary guardianship or legally entitled to custody.
 • Financial Clearance from previous school (copy of latest school account).
 • Proof of physical residence e.g electricity / water account.
 • Transfer Certificate, where applicable Ithis must be produced on or befor the first day of school).
 • A completed learner report of the school where the learner is currently enrolled. (If applicable)
 • Immunization chart indicating that your child has been vaccinated against the following diseases:  polio, measles, tuberculosis, diphtheria, tetanus and hepatitis B.

D. DOCUMENTS NEEDED FOR LEARNERS WHO COME FROM OTHER SCHOOLS – ALL GRADES:

 • Child’s birth certificate;
 • Proof of physical address (e.g. municipal account);
 • Financial clearance from previous school;
 • Most recent report from previous school;
 • Transfer form (must be handed in on the first day of attendance); and
 • Copies of BOTH parents ID’s.
IT IS VERY IMPORTANT THAT PARENTS NOTIFY ADANDA STEENKAMP WHEN CELLPHONE NUMBERS CHANGE AS OUR SMS-SYSTEM DELIVERS VITAL INFORMATION.