ENROLMENTS / INSKRYWINGS

Graad R  

Aansoekvorms vir 2021 sal vanaf 31 Januarie tot 7 Februarie 2020 by die Preprimêre afdeling beskikbaar wees.  Voltooide aansoekvorms moet by die kantoor ingehandig word.

Druk asseblief hier:  

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Laat aansoeke (ingedien na 7 Februarie 2020) sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

Graad 1-3

A. WANNEER MOET EK MY KIND INSKRYF VIR GRAAD 1?

 • Die jaar waarin u kind 6 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
 • Inskrywings vir Graad 1 (2020) open 1 Februarie 2019 en sluit op 15 Maart 2019.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

B. WAAR KRY EK INSKRYWINGSVORMS?

C. WIE IS DIE PERSOON WAT INSKRYWINGS HANTEER?

Adanda Steenkamp | Telefoon: 021 975 1125 | admin@dvprep.co.za

DOKUMENTASIE WAT SAAM MET DIE INSKRYWINGSVORM INGEHANDIG MOET WORD:
 • Afskrif van leerder se volledige Geboortesertifikaat.
 • Afskrifte van beide ouers / voog/ borg se identiteitsdokumente (Graad 1-3).
 • Indien voog of borg:  'n Gewaarmerkte afskrif van enige hofbevel of enige testamentêre geskrif wat voogskap of wettige aanspraak op sorg, of enige soortgelyke reg van die persoon ("ouer") wat daarop aanspraak maak, bevestig.
 • Finansiële klaring van vorige skool (n.v.t op Graad 1 wat gedurende die eerste kwartaal inskryf nie).
 • Bewys van permanente woonadres bv Munisipale rekening, Huurooreenkoms / Koopkontrak.
 • Afskrif van laaste / nuutste vorderingsverslag / skoolrapport.  Graad R ingesluit.
 • Oorplasingsvorm / CEMIS vorm. (Graad 2 & 3)
 • Immuniseringkaart wat aandui dat u kind teen die volgende siektes ingeënt is:  polio, masels, tuberkulose, witseerkeel, klem-in-die-kaak en hepatitus B.

D. DOKUMENTASIE VIR LEERDERS WAT VAN ANDER SKOLE KOM – ALLE GRADE

 • Geboorte sertifikaat van leerder;
 • Bewys van fisiese adres (bv. Munisipale rekening);
 • Finansiële klaring van vorige skool;
 • Jongste vorderingsverslag van vorige skool;
 • Oorplasing sertifikaat (moet ingegee word met eerste dag van bywoning); en
 • Afskrifte van BEIDE ouers se ID’s.
DIT IS BAIE BELANGRIK DAT OUERS ADANDA STEENKAMP IN KENNIS STEL WANNEER SELFOON NOMMERS VERANDER, AANGESIEN DIE SMS-STELSEL BELANGRIKE INLIGTING DEURGEE.

 


Grade R

Application forms for 2021 will be available from 31 January until 7 February 2020.  Completed application forms should also be handed in at the pre-primary.

Click here:  

Address:

25 Mills Street

Valmary Park

Durbanville

7550

Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

Grade 1-3

A. WHEN MUST I ENROL MY CHILD IN GRADE 1?

 • The year in which your child turns 6.
 • We will not accept any early enrolments.
 • Enrolments for Grade 1’s (2020) open on 1 February 2019 and close on 15 March 2019.
 • Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

B. WHERE CAN I FIND ENROLMENT FORMS?

C. WHO IS THE PERSON RESPONSIBLE FOR ENROLMENTS?

Adanda Steenkamp | Telephone: 021 975 1125 |admin@dvprep.co.za

THE FOLLOWING DOCUMENTATION SHOULD BE HANDED IN WITH THE ENROLMENT FORMS:
 • Copy of learners Unabridged birth certificate.
 • Copy of both Parents / Guardians / Sponsor's ID's
 • If guardian or sponsor:  a certified copy of any court order or any other document confirming testamentary guardianship or legally entitled to custody.
 • Financial Clearance from previous school (copy of latest school account).
 • Proof of physical residence e.g electricity / water account / Lease Agreement / Deed of transfer.
 • Transfer Certificate, CEMIS form. (Grade 2 & 3).
 • A completed learner report of the school where the learner is currently enrolled. (If applicable)
 • Immunization chart indicating that your child has been vaccinated against the following diseases:  polio, measles, tuberculosis, diphtheria, tetanus and hepatitis B.

D. DOCUMENTS NEEDED FOR LEARNERS WHO COME FROM OTHER SCHOOLS – ALL GRADES:

 • Child’s birth certificate;
 • Proof of physical address (e.g. municipal account);
 • Financial clearance from previous school;
 • Most recent report from previous school;
 • Transfer form (must be handed in on the first day of attendance); and
 • Copies of BOTH parents ID’s.
IT IS VERY IMPORTANT THAT PARENTS NOTIFY ADANDA STEENKAMP WHEN CELLPHONE NUMBERS CHANGE AS OUR SMS-SYSTEM DELIVERS VITAL INFORMATION.