ENROLMENTS / INSKRYWINGS

Graad R

Aansoekvorms vir 2019 sal vanaf 1 Februarie tot 9 Februarie 2018 by die Preprimêre afdeling beskikbaar wees.  Voltooide aansoekvorms moet ook hier ingehandig word.

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

Graad 1-3

A. WANNEER MOET EK MY KIND INSKRYF VIR GRAAD 1?

 • Die jaar waarin u kind 6 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
 • Inskrywings vir Graad 1 (2019) open 1 Februarie 2018 en sluit op 23 Maart 2018.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

B. WAAR KRY EK INSKRYWINGSVORMS?

C. WIE IS DIE PERSOON WAT INSKRYWINGS HANTEER?

Adanda Steenkamp | Telefoon: 021 975 1125 | admin@dvprep.co.za

DOKUMENTASIE WAT SAAM MET DIE INSKRYWINGSVORM INGEHANDIG MOET WORD:
 • Afskrif van leerder se Geboortesertifikaat.
 • Afskrifte van ALBEI ouers / voog / borg se identiteitsdokumente.
 • Indien voog of borg:  'n Gewaarmerkte afskrif van enige hofbevel of enige testamentêre geskrif wat voogskap of wettige aanspraak op sorg, of enige soortgelyke reg van die persoon ("ouer") wat daarop aanspraak maak, bevestig.
 • Finansiële klaring van vorige skool (n.v.t vir Graad 1)
 • Bewys van permanente woonadres bv munisipale rekening.
 • Afskrif van jongste vorderingsverslag / skoolrapport.  Graad R ingesluit.
 • Oorplasingsvorm / CEMIS vorm.  Indien van toepossing moet vorm op die 1ste skooldag ingehandig word.
 • 'n Voltooide leerderverslag van die skool waar die leerder tans ingeskryf is. (Indien van toepassing)
 • Immuniseringkaart wat aandui dat u kind teen die volgende siektes ingeënt is:  polie, masels, tuberkulose, witseerkeel, klem-in-die-kaak en hepatitus B.

D. DOKUMENTASIE VIR LEERDERS WAT VAN ANDER SKOLE KOM – ALLE GRADE

 • Geboorte sertifikaat van leerder;
 • Bewys van fisiese adres (bv. Munisipale rekening);
 • Finansiële klaring van vorige skool;
 • Jongste vorderingsverslag van vorige skool;
 • Oorplasing sertifikaat (moet ingegee word met eerste dag van bywoning); en
 • Afskrifte van BEIDE ouers se ID’s.
DIT IS BAIE BELANGRIK DAT OUERS ADANDA STEENKAMP IN KENNIS STEL WANNEER SELFOON NOMMERS VERANDER, AANGESIEN DIE SMS-STELSEL BELANGRIKE INLIGTING DEURGEE.

 


Grade R

Application forms for 2019 will be available at the pre-primary from 1 February until 9 February 2018.  Completed application forms should also be handed in at the pre-primary.

Address:

25 Mills Street

Valmary Park

Durbanville

7550

Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

Grade 1-3

A. WHEN MUST I ENROL MY CHILD IN GRADE 1?

 • The year in which your child turns 6.
 • We will not accept any early enrolments.
 • Enrolments for Grade 1’s (2019) open on 1 February 2018 and close on 23 March 2018.
 • Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

B. WHERE CAN I FIND ENROLMENT FORMS?

C. WHO IS THE PERSON RESPONSIBLE FOR ENROLMENTS?

Adanda Steenkamp | Telephone: 021 9751125 |admin@dvprep.co.za

THE FOLLOWING DOCUMENTATION SHOULD BE HANDED IN WITH THE ENROLMENT FORMS:
 • Copy of learners unabridged birth certificate.
 • Copy of both Parent/Guardian / Sponsor's ID
 • If guardian or sponsor:  a certified copy of any court order or any other document confirming testamentary guardianship or legally entitled to custody.
 • Financial Clearance from previous school (copy of latest school account).
 • Proof of physical residence e.g electricity / water account.
 • Transfer Certificate, where applicable Ithis must be produced on or befor the first day of school).
 • A completed learner report of the school where the learner is currently enrolled. (If applicable)
 • Immunization chart indicating that your child has been vaccinated against the following diseases:  polio, measles, tuberculosis, diphtheria, tetanus and hepatitis B.

D. DOCUMENTS NEEDED FOR LEARNERS WHO COME FROM OTHER SCHOOLS – ALL GRADES:

 • Child’s birth certificate;
 • Proof of physical address (e.g. municipal account);
 • Financial clearance from previous school;
 • Most recent report from previous school;
 • Transfer form (must be handed in on the first day of attendance); and
 • Copies of BOTH parents ID’s.
IT IS VERY IMPORTANT THAT PARENTS NOTIFY ADANDA STEENKAMP WHEN CELLPHONE NUMBERS CHANGE AS OUR SMS-SYSTEM DELIVERS VITAL INFORMATION.