ENROLMENTS / INSKRYWINGS

Graad R  

Wanneer moet ek my kind inskryf vir Graad R:

 • Die jaar waarin u kind 5 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
 • Inskrywings vir Graad R (2021) open 31 Januarie en sluit 7 Februarie.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is.  Indien nie, sal aansoeke op die waglys geplaas word.

Waar kan aansoekvorms verkry word:

Voltooide aansoekvorms kan vanaf 31 Januarie 2020 by die Preprimêre skool ingehandig word.  Die sluitingsdatum is 7 Februarie.  Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is.  Indien nie, sal die aansoeke op die waglys geplaas word.Let asb. op dit beide ouers die aansoekvorm moet onderteken.

Die volgende dokumente moet asb. die aansoek vergesel:

 • Een Paspoort grootte kleurfoto van die leerder
 • Gesertifiseerde afskrif van leerder se volledige geboortesertifikaat
 • Afskrif van Immuniseringssertifikaat
 • Gesertifiseerde afskrif van beide ouers/voogde se ID dokumente
 • Bewys van permanente woonadres: gesertifiseerde afskrif van munisipale rekening/gesertifiseerde afskrif van wettige huurooreenkoms
 • Afskrif van Mediese fonds kaart

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

 

Graad 1-3

A. WANNEER MOET EK MY KIND INSKRYF VIR GRAAD 1?

 • Die jaar waarin u kind 6 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrwings nie.
 • Inskrywings vir Graad 1 (2021) open 17 Februarie 2020 en sluit op 17 Maart 2020.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is.  Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

B.  WAAR KRY EK INSKRYWINGSVORMS?

C.  PROSES WAT GEVOLG MOET WORD OM AANSOEK TE DOEN VIR TOELATING

 • Die aanlyn-registrasieproses van die WKOD open op 17 Februarie 2020.
 • U is verplig om u kind aanlyn te registreer op die WKOD se webtuiste.
 • Die webadres is https://wcedonline.westerncape.gov.za/
 • Voltooi die stappe en druk asseblief die registrasiebewys van die WKOD se webblad af sodra registrasie voltooi is.  Dit is noodsaaklik dat die registrasiebewys u aansoek vergesel.
 • Die volledige aansoek vir toelating moet as ‘n pakket by die skool ingehandig word vanaf 17 Februarie 2020 – 21 Maart 2020 en behels:
  • Die WKOD se registrasiebewys,
  • Voltooide aansoek vir toelating 2021 dokument,
  • Afskrif van die leerder se volledige (unabridged) Geboortesertifikaat
  • Afskrifte van beide ouers se ID’s
  • Bewys van fisiese adres in die vorm van munisipalerekening/                     Huurooreenkoms/Koopkontrak

D.  WIE IS DIE PERSOON WAT DIE INSKRYWINGS HANTEER?

Mev. Adanda Steenkamp | Telefoon:  021 975 1125  |  admin@dvprep.co.za

IT IS BAIE BELANGRIK DAT OUERS ADANDA STEENKAMP IN KENNIS STEL WANNEER SELFOON NOMMERS VERANDER, AANGESIEN DIE SMS-STELSEL BELANGRIKE INLIGTING DEURGEE.

 


Grade R

When should I enroll my child for Grade R:

• The year your child turns 5 years old.
• We do not accept early entries.
• Enrollments for Grade R (2021) open on 31 January and close on 7 February.
• Late applications will be considered if space is available. If not, applications will be placed on the waiting list.


Where can application forms be obtained:

• Please print application form here: application_form2021.pdf
• At the Durbanville Pre-Primary Preparatory School office.

Completed application forms can be submitted to the Pre-Primary School from 31 January 2020. The closing date is 7 February 2020.  Late applications shall be considered in the event that there is still space available. If not, applications shall be placed on the waiting list. Please note both parents must sign the application form.

The following documents must please accompany the application:

• One Passport size color photo of the learner
• Certified copy of learner's complete birth certificate
• Copy of Immunization Certificate
• Certified copy of both parents / guardians' ID documents
• Proof of permanent residence: certified copy of municipal account / certified copy of legal lease
• Copy of Medical Aid card

Address:
25 Mills Street
Valmary Park
Durbanville
7550

Tel: (021) 976 3418

Grade 1-3

A. WHEN MUST I ENROL MY CHILD IN GRADE 1?

 • The year in which your child turns 6.
 • We will not accept any early enrolments.
 • Enrolments for Grade 1’s (2021) open on 17 February 2020 and close on 17 March 2020.
 • Late applications shall only be considered in the event that there is still available space.  If not, applications will be placed on a waiting list.

B.  WHERE CAN I FIND ENROLMENT FORMS?

C. PROCESS TO BE FOLLOWED TO APPLY FOR ADMISSION

• The WCED online registration process opens on 17 February 2020.

• You are required to register your child online on the WCED website.

• The web address is https://wcedonline.westerncape.gov.za/

• Follow the steps and print the proof of registration form from the WCED's website as soon as you completed the registration process. It is essential that the proof of registration form accompanies your application.

• The complete application for admission must be submitted to the school as a package from 17 February 2020 - 21 March 2020 and should include:

 • • The WCED’s proof of registration form,
 • • Completed application for admission 2021 document,
 • • Copy of the learner's full (unabridged) birth certificate
 • • Copies of both parents' IDs
 • • Proof of physical address in the form of municipal account /
 •   Lease Agreement / Purchase Contract

D. WHO IS THE PERSON RESPONSIBLE FOR ENROLMENTS?

Adanda Steenkamp | Telephone: 021 975 1125 | admin@dvprep.co.za

IT IS VERY IMPORTANT THAT PARENTS NOTIFY ADANDA STEENKAMP WHEN CELLPHONE NUMBERS CHANGE AS OUR SMS-SYSTEM DELIVERS VITAL INFORMATION.