Durbanville Voorbereidingskool Preprimêr / Durbanville Preparatory Preprimary

                      

GENERAL - ALGEMEEN

Graad R  

Wanneer moet ek my kind inskryf vir Graad R:

  • Die jaar waarin u kind 5 jaar oud word.
  • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
  • Inskrywings vir Graad R (2021) open 31 Januarie en sluit 7 Februarie.
  • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is.  Indien nie, sal aansoeke op die waglys geplaas word.

Waar kan aansoekvorms verkry word:

Voltooide aansoekvorms kan vanaf 31 Januarie 2020 by die Preprimêre skool ingehandig word.  Let asb. op dit beide ouers die aansoekvorm moet onderteken.

Die WKOD se registrasie proses open 17 Februarie tot 17 Maart.  Registreer asb. op die volgende webtuiste: https://wcedonline.westerncape.gov.za/

Die volgende dokumente moet asb. die aansoek vergesel:

  • Een Paspoort grootte kleurfoto van die leerder
  • Gesertifiseerde afskrif van leerder se volledige geboortesertifikaat
  • Afskrif van Immuniseringssertifikaat
  • Gesertifiseerde afskrif van beide ouers/voogde se ID dokumente
  • Bewys van permanente woonadres: gesertifiseerde afskrif van munisipale rekening/gesertifiseerde afskrif van wettige huurooreenkoms
  • Afskrif van Mediese fonds kaart

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Tel: (021) 976 3418

 

Grade R

When should I enroll my child for Grade R:

• The year your child turns 5 years old.
• We do not accept early entries.
• Enrollments for Grade R (2021) open on 31 January and close on 7 February.
• Late applications will be considered if space is available. If not, applications will be placed on the waiting list.


Where can application forms be obtained:

• Please print application form here: application_form2021.pdf
• At the Durbanville Pre-Primary Preparatory School office.

Completed application forms can be submitted to the Pre-Primary School from 31 January 2020. Please note on which both parents must sign the application form.

The WCED online registration process will be open from 17 February till 17 March.  Please register on the following website: https://wcedonline.westerncape.gov.za/

The following documents must please accompany the application:


• One Passport size color photo of the learner
• Certified copy of learner's complete birth certificate
• Copy of Immunization Certificate
• Certified copy of both parents / guardians' ID documents
• Proof of permanent residence: certified copy of municipal account / certified copy of legal lease
• Copy of Medical Aid card

Address:
25 Mills Street
Valmary Park
Durbanville
7550

Tel: (021) 976 3418

 

Principal / Skoolhoof: Mev A. Mostert   

Graadhoof:  Mev Adéle Calitz

Sekretaresse:  Mev Elzette Esterhuyse

                                                
Tel: (021) 976 3418
Fax / Faks: (021) 979 5598
Email / E-pos: pp@dvprep.co.za
Website / Webtuiste: www.dvprep.co.za

Postal address / Posadres:

P O Box 176 / Posbus 176                                                        
DURBANVILLE
7551

Address / Adres:

25 Mills Street / Millsstraat 25                                                       
DURBANVILLE
7550             

   rules_-_reels.pdf


Language / Voertaal: English & Afrikaans / Engels en Afrikaans
Medium: Parallel Medium / Parallel-medium


School hours / Skoolure

Summer and Winter / Somer en Winter

Grade R / Graad R:  08:00 - 12:45


Office Hours / Kantoorure

Contact person:  Mrs Elzette Esterhuyse

08:00 - 14:00

     


AFTER CARE / NASORG

Mondays to Fridays / Maandae tot Vrydae: 12:45 – 18:00
Contact person / Kontak persoon: Charlotte Jones
Contact number / Kontak nommer: 021 976 5938


SCHOOL FEES  / SKOOLFONDS

School fees Grade R:  grade_r_school_fees_for_2020_-_graad_r_skoolfonds_vir_2020.pdf

Grade R After Care Fees:  nasorgfooie_-_aftercare_fees_2019.pdf

 


SCHOOL CLOTHES / SKOOLKLERE

School clothes are available at De Jagers in De Ville Centre Durbanville. / Skoolklere beskikbaar by De Jagers in De Ville Sentrum Durbanville.

Tel: 021-975 8929
 

 


SCHOOL COMMUNICATOR/SKOOLKOMMUNIKEERDER

Om die kommunikasie tussen die skool en sy ouergemeenskap te verbeter, stel ons u bekend aan die skoolkommunikeerder.

Dit is ‘n sogenaamde “pop up” wat gaan wys op u rekenaar sodra u aanlyn gaan. Die skoolkommunikeerder is nog ‘n wyse van kommunikasie waar ons nuus en inligting op ‘n gerieflike manier aan u wil deurgee. Dit is aanvullend tot ons webblad, Durbie SMS en omsendbriewe wat gereeld uitgaan. Hier kan u die nuutste nuus, sportuitslae, foto’s, ensovoorts sien.

U kan die kommunikeerder hier aflaai:  www.school-communicator.com


In order to improve communication between the school and parent community, we introduce you to the school communicator.

It is a so called “pop up” which will show on your computer when you go on line. The school communicator is another form of communication whereby our news and information is conveyed to you in a convenient manner. It is supplementary to our new webpage, SMS and newsletters. Here you have an access to the latest news, sports results, photos, etc.

The school communicator can be downloaded here: www.school-communicator.com.

                        


Our mission and vision: our_mission_and_vision.pdf