Durbanville Voorbereidingskool Preprimêr / Durbanville Preparatory Preprimary

                      

GENERAL - ALGEMEEN

Graad R

Aansoekvorms vir 2021 sal vanaf 31 Januarie tot 7 Februarie 2020 by die Preprimêre afdeling beskikbaar wees. Voltooide aansoekvorms moet by kantoor ingehandig word. Let asb. op dat beide ouers die aansoekvorm moet teken.

Die volgende dokumente moet asb. die aansoek vergesel:

 • Een Paspoort grootte kleurfoto van die leerder
 • Gesertifiseerde afskrif van leerder se volledige geboortesertifikaat
 • Afskrif van Immuniseringssertifikaat
 • Gesertifiseerde afskrif van beide ouers/voogde se ID dokumente
 • Bewys van permanente woonadres: gesertifiseerde afskrif van munisipale rekening/gesertifiseerde afskrif van wettige huurooreenkoms
 • Afskrif van Mediese fonds kaart

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Tel: (021) 976 3418

Laat aansoeke na (7 Februarie 2020) sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

 

Grade R

Application forms for 2021 will be available at the pre-primary from 31 January until 7 February 2020.  Completed application forms should be handed in at the Pre-primary.  Please note: both parents must sign the application form.

The following documents should be added to the application:

 • One colour photograph of learner
 • Certified copy of learner's birth certificate
 • Copy of immunisation certificate
 • Certified copies of both parents/guardians ID documents
 • Certified proof of permanent residential address: copy of recent municipal account/certified copy of rental agreement
 • Copy of medical aid membership card with membership number

Address:

25 Mills Street

Valmary Park

Durbanville

7550

Tel: (021) 976 3418

Late applications (after 7 February 2020) shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

 

Principal / Skoolhoof: Mev A. Mostert   

Graadhoof:  Mev Adéle Calitz

Sekretaresse:  Mev Elzette Esterhuyse

                                                
Tel: (021) 976 3418
Fax / Faks: (021) 979 5598
Email / E-pos: pp@dvprep.co.za
Website / Webtuiste: www.dvprep.co.za

Postal address / Posadres:

P O Box 176 / Posbus 176                                                        
DURBANVILLE
7551

Address / Adres:

25 Mills Street / Millsstraat 25                                                       
DURBANVILLE
7550             

   rules_-_reels.pdf


Language / Voertaal: English & Afrikaans / Engels en Afrikaans
Medium: Parallel Medium / Parallel-medium


School hours / Skoolure

Summer and Winter / Somer en Winter

Grade R / Graad R:  08:00 - 12:45


Office Hours / Kantoorure

Contact person:  Mrs Elzette Esterhuyse

08:00 - 14:00

     


AFTER CARE / NASORG

Mondays to Fridays / Maandae tot Vrydae: 12:45 – 18:00
Contact person / Kontak persoon: Charlotte Jones
Contact number / Kontak nommer: 021 976 5938


SCHOOL FEES  / SKOOLFONDS

School fees Grade R:  grade_r_school_fees_for_2020_-_graad_r_skoolfonds_vir_2020.pdf

Grade R After Care Fees:  nasorgfooie_-_aftercare_fees_2019.pdf

 


SCHOOL CLOTHES / SKOOLKLERE

School clothes are available at De Jagers in De Ville Centre Durbanville. / Skoolklere beskikbaar by De Jagers in De Ville Sentrum Durbanville.

Tel: 021-975 8929
 

 


SCHOOL COMMUNICATOR/SKOOLKOMMUNIKEERDER

Om die kommunikasie tussen die skool en sy ouergemeenskap te verbeter, stel ons u bekend aan die skoolkommunikeerder.

Dit is ‘n sogenaamde “pop up” wat gaan wys op u rekenaar sodra u aanlyn gaan. Die skoolkommunikeerder is nog ‘n wyse van kommunikasie waar ons nuus en inligting op ‘n gerieflike manier aan u wil deurgee. Dit is aanvullend tot ons webblad, Durbie SMS en omsendbriewe wat gereeld uitgaan. Hier kan u die nuutste nuus, sportuitslae, foto’s, ensovoorts sien.

U kan die kommunikeerder hier aflaai:  www.school-communicator.com


In order to improve communication between the school and parent community, we introduce you to the school communicator.

It is a so called “pop up” which will show on your computer when you go on line. The school communicator is another form of communication whereby our news and information is conveyed to you in a convenient manner. It is supplementary to our new webpage, SMS and newsletters. Here you have an access to the latest news, sports results, photos, etc.

The school communicator can be downloaded here: www.school-communicator.com.

                        


Our mission and vision: our_mission_and_vision.pdf