ACADEMIC / AKADEMIE

1. OBJECTIVES / DOELSTELLINGS

 • Ons wil as ‘n skool streef na uitnemendheid.
 • Learners must be happy, relaxed and satisfied.
 • Educators must have good knowledge of the curriculum so that they will be able to implement it with success.
 • Klem word gelê op vier vakke:
  - Huistaal | Home Language
  - Eerste Addisionele Taal | First Additional Language
  - Wiskunde | Mathematics
  - Lewensvaardighede | Life Skills
 • Daar word voortdurend aandag gegee aan die kennis, vaardighede, waardes en houdings wat die leerders moet bereik binne die onderskeie vakke.
 • Space is created for enrichment, as well as support for learners.
 • Elke leerder moet holisties ontwikkel en ‘n spesiale plek in die volle sisteem hê.
 • Good communication between educators and parents are maintained.

2. CURRICULUM FRAMEWORK / KURRIKULUMRAAMWERK

As skool glo ons dat die basiese boustene van goeie onderwys lees, skryf en wiskunde is. We strive to give learners this important foundation, in spite of the curriculum changes.

Daar is vier vakke:

1.  Huistaal bestaan uit: Luister en praat; Lees en klanke; Handskrif en Skryf.

2.  Eerste Addisionele Taal (Engels) bestaan uit:

     Luister en praat; Lees en klanke; Skryf- en Taalstruktuur (slegs vir Gr 3).

3.  Wiskunde bestaan uit:

     Getalle; Berekeninge en verhoudings; Patrone; Funksies en algebra; Ruimte en vorm;

     Meting en Datahantering.

4.  Lewensvaardigheid bestaan uit:

 • Aanvangskennis: Sosiale wetenskappe (Geskiedenis en Aardryksunde), Natuurwetenskap en Tegnologie.
 • Persoonlike- en Sosiale Welsyn: Sosiale en emosionele gesondheid. Verhoudinge met ander mense en die omgewing waarop waardes en houdings berus.
 • Skeppende Kunste: Dans, drama, musiek en visuele kuns.
 • Liggaamsopvoeding: Waarneming en bewegingsontwikkeling, ritme, balans en lateraliteit.

There are four subjects:

1.  Home Language consist of: Listening and Speaking; Reading and Phonics;

     Handwriting and Writing.

2.  First Additional Language (Afrikaans) consists of: Listening and Speaking; Reading

     and Phonics; Writing and Language Structure (only for Gr 3).

3.  Mathematics consists of: Numbers, Calculations and Relationships; Patterns;

     Functions and algebra; Space and shape; Measurement and Data handling.

4.  Life Skills consist of:

 • Beginning Knowledge: Social Sciences (History and Geography), Natural Science and Technology.
 • Personal and Social well-being: Social en emotional well-being. Relationships with other people and the environment that rest on values and attitudes.
 • Creative Arts: Dance, drama, music and visual art.
 • Physical Education: Locomotor and perceptual motor, rhythm, co-ordination, balance and laterality.

3. ASSESSMENT / ASSESSERING

Elke vak het spesifieke inhoud (minimum vereistes) wat elke kwartaal bemeester moet word. In die verlede was daar slegs minimum vereistes vir die jaar aangedui.

We use the seven point scale from the Department of Education during assessment. There is more room to show progression throughout the course of the year. We also make use of continuous informal assessment and formal assessment tasks. In the Foundation Phase the educator’s professional judgement is also taken into account.

Prestasie kodes / Achievement Codes:

Beskrywing van die vaardigheid volgens die Nasionale Beleid / Descriptions of the ability according to the National Policy

7 Uitnemende prestasie Outstanding achievement
6 Meriete prestasie Meritorious achievement
5 Substansiële prestasie Substantial achievement
4 Bevredigende prestasie Adequate achievement
3 Gemiddelde prestasie Moderate achievement
2 Elementêre prestasie Elementary achievement
1 Nie bereik nie Not achieved

4. REPORTING / VERSLAGDOENING

 • Leerders ontvang ‘n formele leerder verslag aan die einde van elke kwartaal.
 • Formal parent appointments take place at the end of each term.
 • Gesprekke met ouers vind deurlopend plaas – kommunikasie is vir ons baie belangrik.

Here at Durbieland every learner is unique. Ons poog om, in span verband, elke leerder se volle potensiaal te ontwikkel.

TRAP VIR TRAP BOU ONS AAN DIE JEUG VAN ONS TOEKOMS!

STEP BY STEP WE ARE BUILDING ON THE YOUTH OF OUR FUTURE!