ENROLMENTS / INSKRYWINGS

Graad R  

Wanneer moet ek my kind inskryf vir Graad R:

 • Die jaar waarin u kind 5 jaar oud word.
 • Ons aanvaar geen vroeë inskrywings nie.
 • Inskrywings vir Graad R (2022) open 26 Februarie 2021 en sluit 26 Maart 2021.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is.  Indien nie, sal aansoeke op die waglys geplaas word.

Waar kan aansoekvorms verkry word:

Proses om te volg:

 • Die aanlyn-registrasieproses van die WKOD open op 26 Februarie 2021.
 • U is verplig om u kind aanlyn te registreer op die WKOD se webtuiste.
 • Die webadres is: https://wcedonline.westerncape.gov.za.
 • Voltooi die stappe en druk asb. die registrasiebewys van die WKOD se webblad af sodra registrasie voltooi is.  Dit is noodsaaklik dat die registrasiebewys die skool se aansoekvorm moet vergesel.
 • Die volledige skoolaansoek tesame met die WKOD se registrasiebewys kan by die Preprimêre skool ingedien word vanaf 26 Februarie 2021 tot en met 26 Maart 2021.
 • Neem kennis dat skoolaansoekvorm sowel as WKOD registrasiebewys binne 14 dae na die aanlyn-registrasieproses by die skool ingedien moet word.

Die volgende dokumente moet die skool aansoekvorm vergesel (let op dat biede ouers moet die aansoekvorm onderteken):

 • Een Paspoort grootte kleurfoto van die leerder
 • Gesertifiseerde afskrif van leerder se volledige geboortesertifikaat
 • Afskrif van Immuniseringssertifikaat
 • Gesertifiseerde afskrif van beide ouers/voogde se ID dokumente
 • Bewys van permanente woonadres: gesertifiseerde afskrif van munisipale rekening/gesertifiseerde afskrif van wettige huurooreenkoms
 • Afskrif van Mediese fonds kaart

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

D.  WIE IS DIE PERSOON WAT DIE INSKRYWINGS HANTEER?`

Mev. Madelein Gravett | Telefoon:  021 976 3418  |  madelein@dvprep.co.za.

 

Graad 1-3

A. WANNEER MOET EK MY KIND INSKRYF VIR GRAAD 1?

 • Die jaar waarin u kind 6 jaar oud word.
 • Inskrywings vir Graad 1 (2022) open 26 Februarie 2021 en sluit 26 Maart 2021.
 • Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is.            Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

B.  WAAR KRY EK INSKRYWINGSVORMS?

C.  PROSES WAT GEVOLG MOET WORD OM AANSOEK TE DOEN VIR TOELATING

 • Die aanlyn-registrasieproses van die WKOD open op 26 Februarie 2021.
 • U is verplig om u kind aanlyn te registreer op die WKOD se webtuiste.
 • Die webadres is https://wcedonline.westerncape.gov.za/
 • Voltooi die stappe en druk asseblief die registrasiebewys van die WKOD se webblad af sodra registrasie voltooi is.  Dit is noodsaaklik dat die registrasiebewys u aansoek vergesel.
 • Die volledige aansoek vir toelating moet as ‘n pakket by die skool ingehandig word vanaf 26 Februarie 2021 tot en met 26 Maart 2021 en behels:
  • Die WKOD se registrasiebewys,
  • Voltooide aansoek vir toelating 2022 dokument,
  • Afskrif van die leerder se volledige (unabridged) Geboortesertifikaat
  • Afskrifte van beide ouers se ID’s
  • Bewys van fisiese adres in die vorm van munisipalerekening/  Huurooreenkoms/Koopkontrak

D.  WIE IS DIE PERSOON WAT DIE INSKRYWINGS HANTEER?`

Mev. Adanda Steenkamp | Telefoon:  021 975 1125  |  admin@dvprep.co.za

DIT IS BAIE BELANGRIK DAT OUERS ADANDA STEENKAMP IN KENNIS STEL WANNEER SELFOON NOMMERS VERANDER, AANGESIEN DIE D6-STELSEL BELANGRIKE INLIGTING DEURGEE.

 


Grade R

When should I enroll my child for Grade R:

• The year your child turns 5 years old.
• We do not accept early entries.
• Enrollments for Grade R (2022) open on 26 February 2021 and close on 26 March 2021.
• Late applications will be considered if space is available. If not, applications will be placed on the waiting list.


Where can application forms be obtained:

• Please print application form here: application_form_grade_r_2022.pdf
• At the Durbanville Pre-Primary Preparatory School office.

PROCESS TO BE FOLLOWED TO APPLY FOR ADMISSION

• The WCED online registration process opens on 26 February 2021 and closes 26 March     2021.

• You are required to register your child online on the WCED website.

• The web address is https://wcedonline.westerncape.gov.za/

• Follow the steps and print the proof of registration form from the WCED's website as soon as you completed the registration process. It is essential that the proof of registration form accompanies your school application.

• The completed application for admission must be submitted to the school within 14 days of online registration.

The following documents must please accompany the school application form:

• One Passport size color photo of the learner
• Certified copy of learner's complete birth certificate
• Copy of Immunization Certificate
• Certified copy of both parents / guardians' ID documents
• Proof of permanent residence: certified copy of municipal account / certified copy of legal lease
• Copy of Medical Aid card

Address:
25 Mills Street
Valmary Park
Durbanville
7550

D. WHO IS THE PERSON RESPONSIBLE FOR ENROLMENTS?

Madelein Gravett | Telephone: 021 976 3418 | madelein@dvprep.co.za

Grade 1-3

A. WHEN MUST I ENROL MY CHILD IN GRADE 1?

 • The year in which your child turns 6.
 • Enrolments for Grade 1 (2022) open on 26 February 2021 and close on 26 March 2021.
 • Late applications shall only be considered in the event that there is still available space.  If not, applications will be placed on a waiting list.

B.  WHERE CAN I FIND ENROLMENT FORMS?

C. PROCESS TO BE FOLLOWED TO APPLY FOR ADMISSION

• The WCED online registration process opens on 26 February 2021 and closes 26 March     2021.

• You are required to register your child online on the WCED website.

• The web address is https://wcedonline.westerncape.gov.za/

• Follow the steps and print the proof of registration form from the WCED's website as soon as you completed the registration process. It is essential that the proof of registration form accompanies your application.

• The complete application for admission must be submitted to the school as a package       and should include the following:

 • • The WCED’s proof of registration form,
 • • Completed school Application form.
 • • Copy of the learner's full (unabridged) Birth Certificate
 • • Copies of both parents' IDs
 • • Proof of physical address in the form of municipal account /
 •   Lease Agreement / Purchase Contract

D. WHO IS THE PERSON RESPONSIBLE FOR ENROLMENTS?

Adanda Steenkamp | Telephone: 021 975 1125 | admin@dvprep.co.za

IT IS VERY IMPORTANT THAT PARENTS NOTIFY ADANDA STEENKAMP WHEN CELLPHONE NUMBERS CHANGE AS OUR D6-SYSTEM DELIVERS VITAL INFORMATION.