Durbanville Voorbereidingskool Preprimêr / Durbanville Preparatory Preprimary

                      

GENERAL - ALGEMEEN

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Tel: (021) 976 3418

 

Grade R

Address:
25 Mills Street
Valmary Park
Durbanville
7550

Tel: (021) 976 3418

 

Principal / Skoolhoof: Mev A. Mostert   

Graadhoof:  Mev Adéle Calitz

Kantoorbestuur:  Mev Elzette Esterhuyse

Sekretaresse: Mev. Madelein Gravett

                                                
Tel: (021) 976 3418
Email / E-pos: pp@dvprep.co.za of madelein@dvprep.co.za
Website / Webtuiste: www.dvprep.co.za

Postal address / Posadres:

P O Box 176 / Posbus 176                                                        
DURBANVILLE
7551

Address / Adres:

25 Mills Street / Millsstraat 25                                                       
DURBANVILLE
7550             

  Language / Voertaal: English & Afrikaans / Engels en Afrikaans
Medium: Parallel Medium / Parallel-medium


School hours / Skoolure

Summer and Winter / Somer en Winter

Grade R / Graad R:  08:00 - 12:30


Office Hours / Kantoorure

08:00 - 14:00

     


AFTER CARE / NASORG

Mondays to Fridays / Maandae tot Vrydae: 12:45 – 18:00
Contact person / Kontak persoon: Charlotte Jones
Contact number / Kontak nommer: 021 976 5938


SCHOOL FEES  / SKOOLFONDS

School fees Grade R:  grade_r_school_fees_for_2020_-_graad_r_skoolfonds_vir_2020.pdf

Grade R After Care Fees:  nasorgfooie_-_aftercare_fees_2019.pdf

 


SCHOOL CLOTHES / SKOOLKLERE

School clothes are available at De Jagers in De Ville Centre Durbanville. / Skoolklere beskikbaar by De Jagers in De Ville Sentrum Durbanville.

Tel: 021-975 8929
 

 


SCHOOL COMMUNICATOR/SKOOLKOMMUNIKEERDER

Om die kommunikasie tussen die skool en sy ouergemeenskap te verbeter, stel ons u bekend aan die skoolkommunikeerder.

Dit is ‘n sogenaamde “pop up” wat gaan wys op u rekenaar sodra u aanlyn gaan. Die skoolkommunikeerder is nog ‘n wyse van kommunikasie waar ons nuus en inligting op ‘n gerieflike manier aan u wil deurgee. Dit is aanvullend tot ons webblad, Durbie SMS en omsendbriewe wat gereeld uitgaan. Hier kan u die nuutste nuus, sportuitslae, foto’s, ensovoorts sien.

U kan die kommunikeerder hier aflaai:  www.school-communicator.com


In order to improve communication between the school and parent community, we introduce you to the school communicator.

It is a so called “pop up” which will show on your computer when you go on line. The school communicator is another form of communication whereby our news and information is conveyed to you in a convenient manner. It is supplementary to our new webpage, SMS and newsletters. Here you have an access to the latest news, sports results, photos, etc.

The school communicator can be downloaded here: www.school-communicator.com.

                        


Our mission and vision: our_mission_and_vision.pdf